Skip to main content

2 Courses

CoP กลุ่มการคลังและงบประมาณ

Modified 20 July 2022

วิธีทำให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นในหน้าฝน

  • (1)
  • Teacher: พลพล กกกก

    Modified 20 July 2022

    บาร์บีก้อนบุฟเฟต์มาแน่! เคาะวันแล้ว 18 ก.ค. - 31 ก.ค. นี้

    หลังจากที่พ่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้แสดงพลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากันเกิน 2 ล้านเสียง ส่งผลให้ล่าสุดทาง บาร์บีคิว พลาซ่า ปิ้งย่างขวัญใจชาวไทย ได้ออกมาทำตามนโยบายที่เคยกล่าวไว้ว่าหากมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิน 2 ล้านเสียงจะเปิดให้บริการบุฟเฟต์ในตำนานอีกครั้ง 

  • (0)
  •  แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่นี้..