ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

3 เนื้อหาความรู้ทั้งหมด

แบบประเมินผล  โครงการ TU - KM Day และรางวัลผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น ปี 2564
วิจัย
Preview Course

วิจัย

แก้ไขแล้ว 20 กรกฎาคม 2022

แบบประเมินผล โครงการ TU - KM Day และรางวัลผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น ปี 2564

“การบริหารความต่อเนื่อง (BCM) แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน” 

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 12.00 น.  

ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMs 


 • (0)
 • การสื่อสารและการจัดการในสถานการณ์ Covid-19
  วิจัย
  Preview Course

  วิจัย

  แก้ไขแล้ว 11 กรกฎาคม 2022

  การสื่อสารและการจัดการในสถานการณ์ Covid-19

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่รุนแรงมากขึ้น ท าให้มีบุคลากรภายในคณะฯ ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ก่อนมีการจัดตั้งคณะท างานฯ ปัญหาที่พบคือ ไม่มีศูนย์รับแจ้งข้อมูลผู้ติดเชื้อ รวมถึงอ านาจการด าเนินงานที่ทับซ้อน หลักการพิจารณากลุ่มเสี่ยงที่ขาดความแม่นย า ท าให้เกิดความตื่นตระหนกและท าให้เกิดความสับสนของข้อมูลหลายส่วนที่ไม่สอดคล้องกัน จึงมีความเห็นควรให้จัดตั้งคณะท างานฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการสื่อสารและจัดการในสถานการณ์ Covid-19ให้เป็นระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตการท างานที่ชัดเจน และมีความแม่นย าของข้อมูลมากขึ้น เพื่อลดปัญหาความสับสน รวมถึงมีการสื่อสารที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

 • (0)
 • การบริหารความต่อเนื่อง/การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCM) กรณีการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่
  วิจัย
  Preview Course

  วิจัย

  แก้ไขแล้ว 11 กรกฎาคม 2022

  การบริหารความต่อเนื่อง/การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCM) กรณีการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่

   

  1. คณะ/หน่วยงาน :คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  2. ชื่อการจัดการความรู้ เรื่อง :การบริหารความต่อเนื่อง/การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCM) กรณีการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่  

  3. ผู้รับผิดชอบหลัก : รศ. ทพ. ดร. สำเริง  อินกล่ำ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

   โทร: 0875067568  

  Email :   isamroeng@gmail.com
 • (4)
 •  แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่นี้..